Vítaná pomoc pre vaše podnikanie

V rámci platnej legislatívy má každý zamestnávateľ mnoho povinností. Všetky ich naplniť býva často zložité a finančne náročné. Pre zjednodušenie prevádzky vašej výroby či predaja, máme pre vás dva praktické tipy.

Ochrana pred požiarmi

Povinnosťou každého podnikateľského subjektu je zabezpečovať ochranu pred požiarmi vo všetkých svojich prevádzkach ako aj prenajatých priestoroch. V rámci ochrany pred požiarmi je potrebné:
  • vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky,
  • odstraňovať zistené nedostatky,
  • zabezpečovať opatrenia na ochranu pred požiarmi pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru,
  • označovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru pokynmi a zákazmi podľa platných predpisov,
  • zabezpečiť ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
  • zásadám protipožiarnej bezpečnosti musia vyhovovať aj všetky používané zariadenia a postupy.
V rámci povinnosti zabezpečenia ochrany pred požiarmi je tiež podnikateľský subjekt povinný zaistiť školenie o ochrane pred požiarmi pre všetkých, ktorí sa v danej prevádzke pohybujú. Okrem toho je povinný viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi, plniť opatrenia nariadené kontrolou a mnohé ďalšie povinnosti.

Ako na ochranu pred požiarmi?

V menších podnikoch nie je rentabilné zamestnávať vlastného technika požiarnej ochrany. O naplnenie všetkých podmienok ochrany pred požiarmi sa môže postarať profesionálna spoločnosť. Takéto riešenie vám ušetrí náklady a zabezpečí naplnenie všetkých zákonných požiadaviek.

Čo je PZS ?

PZS — pracovná zdravotná služba vykonáva činnosti na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci. PZS netreba podceňovať. V rámci PZS zabezpečuje podnikateľ kvalitné pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. Pracovná zdravotná služba posudzuje vplyv pracovných podmienok na zdravie zamestnancov. Ďalej tiež posudzuje zdravotnú spôsobilosť zamestnancov. PZS môžete zabezpečiť prostredníctvom vlastného zamestnanca alebo dodávateľským spôsobom. Najmä pre menšie prevádzky je prvý spôsob nákladný. Aj v tejto oblasti je možné využiť služby externej spoločnosti, ktorá sa postará o všetky otázky súvisiace s PZS. Odporučí ako často je potrebné absolvovať lekárske preventívne prehliadky, zhodnotí záťaž pracovníkov, vypracuje potrebnú dokumentáciu a postará sa o naplnenie všetkých požiadaviek platnej legislatívy.

Publikované: 23. 10. 2018

Kategória: Biznis a peniaze

Autor: Alena Hrušková